?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 柳传志重掌联?能否力挽颓势-新巨?/title> <meta name="keywords" content="柳传志重掌联?能否力挽颓势Q新巨h信息中心" /> <meta name="Description" content="柳传志重掌联?能否力挽颓势Q新巨h为您提供柳传志重掌联?能否力挽颓势最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <span class="span_1">您好Q欢q来到新巨h</span> <span class="span_2">[<a href="#" class="login" style="color:#F27B04">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="#" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>我的新巨?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="#">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="#">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class=menu><a class=menu-hd target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/aq/1.shtml" target="_blank">展会</a> <a href="/newsp1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>新巨人服?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.iivosd.live/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="http://www.iivosd.live">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">CRM客户关系理pȝ</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.iivosd.live');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.iivosd.live','新巨?);" >d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> <div class="pho">电话Q?29-83242871 83227906</div> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.iivosd.live">新巨?/a> > <a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a> > 柳传志重掌联?能否力挽颓势</div> <div class="zx_wz"> <h3>柳传志重掌联?能否力挽颓势</h3> <p><span>来源Q新巨h  日期Q?012-11-27 21:26:15   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=7320&t=news"></script></span></p> <P>柳传志重掌联?能否力挽颓势</P><br><DIV class=content>曄攑ֿ地当上链接标记联?IMG border=0 src="http://cimg20.163.com/tech/2008/3/31/20080331145327d1893.png">控股“弱劎쀝董事长的柳传志Q看到联想集团在金融危机下受到拖累的业WQ终于按Z住了。昨天,随着联想集团dW三季度q不令h满意的业l出炉,联想同时公布了重大的高层人士变动Q柳传志重新出山Q成想集团董事局d。联想集团原董事局d杨元庆从q后走到前台Q担任联想集团CEO。而原联想集团CEO阿梅里奥成想集团的NQ服务到今年9月?BR>在联想集团几ơ更换集团CEO后,l于q是回到了柳传志、杨元庆的组合。而柳传志的出山,能否让“借船出v”的联想集团?009q获得^E的发展Q答案依然充满悬c昨天,联想集团董事局d柳传志在接受媒体电话专访时表C,“联惛_是我的命”,重新ZQ联想集团董事局d“义不容辞”?BR>■联惛_?700万美?BR>昨天Q联想集团公布了截至2008q?2?1日第三季度业l,财报昄Q联想集团第三季度净亏损9700万美元。来自持l经营业?不包括已出售业务)的综合销售额q比下降20%?5.9亿美元。而集团的毛利q比减少48%Q毛利率?.8%。不包括重组费用600万美元,联想集团来自持箋l营业务的除E前亏损?000万美元。第三季度股东应占亏损ؓ9700万美元?BR>杨元庆表C?“在q去一个季度,联想集团和全球其他企业一P深受全球l济形势动荡的媄响。我们现正采取适当的D措,以确保集团在当前不明朗的l济环境里能够尽量高效运作,q且在未来l增ѝ公司近期宣布的资源调整计划旨在提升成本竞争力及q营效率。?BR>据悉Q联想集团目前表C,q将q一步清晰化、区隔化品牌和品的定位Q徏立相对应端到端整合的l织架构Q以及能更快速灵zd对市场变化的产品市场机制?BR>■“柳杨”组合再ơ出?BR>在联想集团的发展历史上,柳传志和帅杨元庆的一D|事已l传Z话。走国际化道路的联想集团l历了ƈ购IBM PC以后Q曾l艰隑֜l历“借船出v”的q程Q扮演着一个“拓荒者”的角色。ƈ购之前,柳传志担任联想集团董事局dQ杨元庆担Q联想集团首席执行官;q购之后Q杨元庆接Q联想集团董事局dQ柳传志则担任联想集团董事和董事会战略委员会成员?BR>两个人在多年的市场打gQ已l亲如父子,而柳传志从挑选了q个接班人开始,他们一h担市场风,柳传志始l是杨元庆坚强的感情后盾。三q来Q柳传志已经看到了杨元庆独自担当的能力,联想l过q购以后Q业l一路上涨,曄有过非常辉煌的时期。杨元庆?007q曾l表态,联想q购IBM PC,可以说是一个成功的q购?BR>但是Q金融风暴的来袭Q得联想集团去q遭遇了大客户削减IT预算的风,因此业W受到极大的媄响。柳传志昨天表示Q“我重新担Q董事长这个职务还是很t躇的,因ؓ?000q不担Qq个工作以后Q主要的_֊是放在投资方面,现在因ؓ国际上发生了重大的经变化,q种变化是谁也没有预料到的。在关键时期ZQ董事长,是我的责仅R?BR>■柳传志出山能否力挽颓势<BR>昨天Q联想集团h士表C,柳传志决定出山担任董事局d是近期决定的事情Q而对于“柳杨配”,董事会中没有M分歧。该发言C,柳传志虽然兼任联x股总裁Q但仍有_的时间承担v两个职位的职责。当天下午,联想集团透露Q柳传志担Q的是非执行董事局dQ这与杨元庆担Qq一职位时略有不同,q是全职的工作。发aC,“柳杨配”重新确定后Q联想集团内部对q一l合h非常高的信心Q认个组合将会完成联想集团目前所面的“过冬”等dQƈ重新提振市Zl?<BR>■背水一战抢夺市?BR>昨天Q对于联想集团新的h事Q命,计世资讯ȝ理曲晓东表示Q“柳杨”的l合是联想的背水一战,联想或将加快中国理l验复制到v外的步伐?BR>曲晓东表C,联想W三财季6.6亿元人民币的亏损是被攑֤了的Q可能目的是让新的管理层新装上阵。他认ؓQ联想的基本q营没有大的问题Q加上其拥有13亿美元的现金储备Q联x可能抓住l济危机的机遇,q行收购或对公司的变革?BR>曲晓东同时指出,柳传志复出面临的最大挑战就是复制中国的理l验到v外,而这也是联想发展的最好机遇?BR>GartnerIT分析师叶进而指出,2009q对联想是至关重要的一q。“PC占了联想90%的收入,主要战场q是在PC上面Q联想从上到下都非常重视Q希望在2009q扭转这个局面。从q次的h事安排来看,联想已做好打最后保卫战的准备,没有其他可以惌的空间了。?</DIV> </div> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=柳传志重掌联?能否力挽颓势&tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦柳传志重掌联?能否力挽颓势</a>    <img src="/images/2.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.google.com.hk/search?r1=1&q=柳传志重掌联?能否力挽颓势&ie=GB2312&oe=GB2312&hl=zh-CN&domains=www.mlm114.com&sitesearch=&go=%B9%C8%B8%E8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在谷歌搜索柳传志重掌联想 能否力挽颓势</a><br> <img src="/images/31.gif" width="60" height="20"><a href="http://search.cn.yahoo.com/search?r1=2&p=柳传志重掌联?能否力挽颓势&ei=GBK&f=D6_5&vs=&go=%D1%C5%BB%A2%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在雅虎搜索柳传志重掌联想 能否力挽颓势</a>    <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=柳传志重掌联?能否力挽颓势&t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索柳传志重掌联想 能否力挽颓势</a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul> <li><a href="/news/7319.shtml">q上h?000员工受媄?/a></li><li><a href="/news/7318.shtml">伊莱克斯铁腕扭亏中国业务</a></li><li><a href="/news/7317.shtml">松下裁员兛_ 日本是“重灑֌?/a></li><li><a href="/news/7316.shtml">IBM向被裁减北美地区员工提供外׃Z</a></li><li><a href="/news/7315.shtml">摩根大通:全球PC销量下?下调戴尔评</a></li><li><a href="/news/7314.shtml">雅虎?搜烦?模仿h弃婴Notebook</a></li><li><a href="/news/7313.shtml">互联|广告的W二ơ呼?/a></li><li><a href="/news/7312.shtml">Facebook 5周年PKh仍略逊一{?/a></li><li><a href="/news/7311.shtml">台湾IBMȝ理童至祥怓Q</a></li><li><a href="/news/7310.shtml">国qx牛年销售开门红</a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/545/4553.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/545/20121127065543.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/545/4553.shtml">公\路面切割?柴a马\切割?|宾动力切割?/a></p></li><li><a href="/product/545/4552.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/545/20121127065304.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/545/4552.shtml">5kw雅马哈发甉|报h/汽a发电机厂?质量保证</a></p></li><li><a href="/product/545/4551.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/545/20121127065121.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/545/4551.shtml">3寸动力自吸܇/便携式汽Ҏ?q口水܇</a></p></li><li><a href="/product/545/4550.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/545/20121127065001.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/545/4550.shtml">静x码变频发甉|/2400W微型汽a发电机组</a></p></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/519/2470.shtml">心梗不疼危害更大</a></li><li><a href="/comnews/519/2469.shtml">心脏病h别猛劲?/a></li><li><a href="/comnews/519/2468.shtml">做支Ӟ不用“补?/a></li><li><a href="/comnews/519/2467.shtml">预防心脏病十?/a></li><li><a href="/comnews/519/2466.shtml">改变生活方式让你的心脏更q轻</a></li><li><a href="/comnews/519/2465.shtml">护心6大关键时?/a></li><li><a href="/comnews/519/2464.shtml">“养心??/a></li><li><a href="/comnews/519/2463.shtml">呉|心脏 关爱生命 疗效是金 安全是本</a></li><li><a href="/comnews/519/2462.shtml">U季保护心脏?条徏?/a></li><li><a href="/comnews/519/2461.shtml">心理压力增心搏停止风?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/508/9749.shtml">大兴区清掏化_池_____56265309</a></li><li><a href="/supply/508/9748.shtml">丰台区排污管道清理—?6265309</a></li><li><a href="/supply/508/9747.shtml">怀柔区专业抽粪—?56265309</a></li><li><a href="/supply/454/9746.shtml">2013休闲食品q口食品展会</a></li><li><a href="/supply/454/9745.shtml">2013中国国际食用油展览会</a></li><li><a href="/supply/535/9743.shtml">【快h务】成都青区马桶疏通,青羊区厕所疏?/a></li><li><a href="/supply/574/9742.shtml">烨辉镀铝锌卷|烨辉镀铝锌耐指U卷</a></li><li><a href="/supply/574/9741.shtml">供应宝钢梅钢镀铝锌卷|镀铝锌耐指U卷|镀铝锌?/a></li><li><a href="/supply/574/9740.shtml">博思格彩钢板博思格彩涂卷|BHP彩涂板|BHP彩钢?/a></li><li><a href="/supply/574/9739.shtml">联合铁钢彩钢板|联合彩涂卷|联合铁钢彩涂板|联合铁彩钢卷</a></li><li><a href="/supply/576/9738.shtml">2013北京늽展览会“唯一׃电联d?/a></li><li><a href="/supply/576/9737.shtml">2013北京国际늽技术和讑֤展览?/a></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">推荐~辑</div> <ul> <li><a href="/msg/749/78465.shtml">出厂?PE防腐钢管合格果洛 果洛兴松3PE防腐螺旋钢管报h</a></li><li><a href="/msg/1003/78464.shtml">张家界哪里有紫叶? 张家界叶桃产地</a></li><li><a href="/msg/1628/78463.shtml">安徽义涵Ҏ柱销联u? 义涵Ҏ套联u?/a></li><li><a href="/msg/1095/78462.shtml">大太阳能\灯设备h? 太阳能\灯工厂是梁氏新能?/a></li><li><a href="/msg/134/78461.shtml">沛_紫叶? 沛_紫叶李h?/a></li><li><a href="/msg/459/78460.shtml">订购隔音房|丽江江苏南京隔音房批?/a></li><li><a href="/msg/1688/78459.shtml">湖南省踝兌固定? 各种ȝ耗材</a></li><li><a href="/msg/459/78458.shtml">【隔x批发】供应最好的自A江隔音? 隔音房哪家效果最好?自A供隔x|隔音?/a></li><li><a href="/msg/649/78457.shtml">南昌西府hh 西府h批发</a></li><li><a href="/msg/1471/78456.shtml">江|中医ȝ肺癌有什么好的药方? 江|肺癌会发生传染吗Q?/a></li> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.iivosd.live/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/15.shtml">|站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?009-2011 <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank">陕西新巨人网l有限公?/a> 保留所有权?/p> <p class="p_3">陕ICP?1007420? <script language="javascript" src="http://count34.#/click.aspx?id=344365997&logo=6" charset="gb2312"></script> </p> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.iivosd.live/"><span class="STYLE1">˿50ֹ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.274422.live">̽ȷȷ</a> <a href="http://www.srfkks.buzz">Ϸȫ</a> <a href="http://www.xrhfrcxj.buzz">Сͼ</a> <a href="http://www.880946.live/">ƱƼȺ ٶһ</a> <a href="http://www.981757.tw">25ѡ5н</a> <a href="http://www.078509.buzz">ѧpp</a> <a href="http://www.5917002.buzz">ֿСļ</a> <a href="http://www.047314.live/">Ʊǵɫɫʲô˼</a> <a href="http://www.502582.buzz">ʱʱǹҵ</a> <a href="http://www.9972797.buzz">1ֿ3</a> <a href="http://www.875487.tw">ƱͶ</a> <a href="http://www.qcabbj.buzz">516Ϸ</a> <a href="http://www.bfpebf.icu">ô</a> <a href="http://www.972738.tw">ũֱ</a> <a href="http://www.818381.buzz">7λ¿һ</a> <a href="http://www.4534593.buzz">3ʷ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>