?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)-新巨?/title> <meta name="keywords" content="YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)Q新巨h信息中心" /> <meta name="Description" content="YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)Q新巨h为您提供YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)最新的新闻资讯? /> <link href="/css/sub.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></SCRIPT> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript" src="/js/QHWall.js"></SCRIPT> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> ?div class="top"> <span class="span_1">您好Q欢q来到新巨h</span> <span class="span_2">[<a href="#" class="login" style="color:#F27B04">L?/a>]</span> <span class="span_3">[<a href="#" class="reg" style="color:#0187D0">会员注册</a>]</span> <div class="sire"> <div id="site-nav"> <ul class="quick-menu"> <li class="myqihui menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>我的新巨?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="#">我的产品信息</a></DD> <DD><a href="#">我的采购信息</a></DD> <DD><a href="#">我的合作信息</a></DD> <DD><a href="#">我的招聘信息</a></DD></DL></div></div></div></li> <li class="webmenu menu-item"> <div class=menu><a class=menu-hd target=_top>站内D<B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank">首页</a> <a href="/usersp2.htm" target="_blank">企业</a> <a href="/promsgp1.htm" target="_blank">产品</a> <a href="/gsaq/1.shtml" target="_blank">合作</a> <a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a> <a href="/aq/1.shtml" target="_blank">展会</a> <a href="/newsp1.htm" target="_blank">资讯</a> </div></div></div></li> <li class="services menu-item"> <div class="menu"><a class="menu-hd" target=_top>新巨人服?B></B></a> <div class="menu-bd"> <div class="menu-bd-panel"> <DL> <DD><a href="http://www.iivosd.live/reg/register.aspx">|站</a></DD> <DD><a href="http://www.iivosd.live">产品信息发布</a></DD> <DD><a href="#">CRM客户关系理pȝ</a></DD> <DD><a href="/gsaq/1.shtml">产品信息发</a></DD> </DL> </div></div></div></li> <li class="swhome"><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.iivosd.live');" href="##" >设ؓ首页</a></li> <li><a href="/javascript:window.external.addFavorite('www.iivosd.live','新巨?);" >d收藏</a></li></ul></div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <div class="container1"> <div id="container"> <!--top2 begin--> <div class="top2"> <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank"><img src="/images/logo1.gif" class="logo" border="0" /></a> <div class="searchtab"> <div id="search_type" class="stit"> <ul> <li class="active">采购</li> <li>企业</li> <li>产品</li> <li>资讯</li> <li>合作</li> <li class="noimg">展会</li></ul></div> <div class="searstyle"> <span class="searleft"></span> <span class="searmiddle"><INPUT id=txt_search_keys class=input1 type=text> <INPUT id=txt_search_type value=1 type=hidden name=search_type > </span> <span id="search_btn" class="searright">??/span> <span class="searfont gray hh" ><a href="#" >高搜烦</a><BR><a href="#" >新手帮助</a> </span></div></div> <div style="clear:both"></div> <div class="list_1"> <ul> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> </ul> </div> </div> <!--top2 end--> <!--nav begin--> <div style="clear:both"></div> <div class="nav"> <ul class="ul_2"> <li><a href="/" style="background:url(/images/nav_hover.gif) no-repeat; width:83px; height:28px; float:left; color:#FFF;">首页</a></li> <li><a href="/usersp1.htm" target="_blank">企业</a></li> <li><a href="/list11p1.htm" target="_blank">产品</a></li> <li><a href="/buysp1.htm" target="_blank">采购</a></li> <li><a href="/newst17p1.htm" target="_blank">资讯</a></li> <li><a href="/newst18p1.htm" target="_blank">展会</a></li> <li><a href="/newst19p1.htm" target="_blank">合作</a></li> </ul> <ul class="ul_22"> <li><a href="/newst20p1.htm" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/newst21p1.htm" target="_blank">品牌</a></li> <li><a href="/newst22p1.htm" target="_blank">要闻</a></li> <li><a href="/newst23p1.htm" target="_blank">建站</a></li> <li><a href="/newst24p1.htm" target="_blank">创业</a></li> <li><a href="/newst25p1.htm" target="_blank">营销</a></li> </ul> <div style="clear:both"></div> <div class="botto"> <span class="span_4">热门产品分类Q?/span> <ul class="list_2"> <li><a href="/list215p1.htm" target="_blank">农业食品</a></li> <li><a href="/list271p1.htm" target="_blank">建筑装饰</a></li> <li><a href="/list299p1.htm" target="_blank">仪器仪表</a></li> <li><a href="/list2109p1.htm" target="_blank">商业服务</a></li> <li><a href="/list2163p1.htm" target="_blank">服装Cg</a></li> <li><a href="/list2209p1.htm" target="_blank">消费电子</a></li> <li><a href="/list2233p1.htm" target="_blank">生活用品</a></li> <li><a href="/list2527p1.htm" target="_blank">健n׃</a></li> <li><a href="/list2325p1.htm" target="_blank">工艺C品</a></li> <li><a href="/list2357p1.htm" target="_blank">电工甉|</a></li> </ul> </ul> <div class="pho">电话Q?29-83242871 83227906</div> </div> </div> <!--nav end--> <div style="clear:both"></div> <div style="clear:both"></div> <div class="middle"> <!--left begin--> <div class="left"> <div class="zx_part2"> <div class="posit2"><span>您现在的位置:</span> > <a href="http://www.iivosd.live">新巨?/a> > <a href="/newst1p1.htm" target="_blank">焦点新闻</a> > YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)</div> <div class="zx_wz"> <h3>YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)</h3> <p><span>来源Q新巨h  日期Q?019-7-2 23:50:04   览ơ数Q?script type="text/javascript" src="/list/scan.aspx?id=72600&t=news"></script></span></p> <div>YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)Yotta coin币h?</div><div>                                   yta是指YottaChainQYottaChain是基于技术和行业资源打造的区块铑֭储公链?/div><div>YottaChainQ在l承IPFS现有存储设计的基上,增加数据安全斚w的机Ӟ主要体现在三个方面:</div><div>1Q对数据q行零知识加密,然后做数据去重,使得最l存储的是不重复的加密数据,没有权限的hQ包括所在存储节点的拥有者、系l设计?l护者)是绝对不能获知数据内容的Q?/div><div>2Q实现文件的权限pȝQ按照文件的Owner、所在Group和everyone三个l度定义文g的访问权限;</div><div>3Q在数据U实现文件的授权机制Q得文件只能被授权人打开Q不各个节点如何作Ӟ包括恶意修改代码Q都无法H破授权机制。这U机制的可靠性和区块链一P是用密码学ؓ基础的数学公式来保障的?/div><div><span style="font-size: 12px; background-color: rgb(247, 247, 247);">yta币YTA是那个国家的货币,有什么用?</span><div style="font-size: 12px;"><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">                                            YTAQYTL)Qa塔oI投zd免费注册开始啦Q马上免Ҏ册?000YTLQ?/p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">https://reg.ytl.yottachain.io/ytlapp/index.html#/register/50601766</p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">只要你每天签到最高还?88枚Yotta令,<br style="box-sizing: content-box;">后箋YTL可兑换YTAQ社区福?<br style="box-sizing: content-box;">一U认证?000YTL<br style="box-sizing: content-box;">二认证?000YTL<br style="box-sizing: content-box;">三认证?00YTL</p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"><img src="http://www.ggsgg.com/upImg/2019-06-24-093136103.jpg" data-bd-imgshare-binded="1"></p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">注册后根据提CZ载APP安装Q登录后q行实名认证Q简单填写名字和扫脸卛_Q秒q?br style="box-sizing: content-box;">【第二轮I投标准{案?br style="box-sizing: content-box;">1、YottaChain主超U节Ҏ量是<br style="box-sizing: content-box;">a?1<br style="box-sizing: content-box;">2、YottaChain节点Q含主超U节点)数量?br style="box-sizing: content-box;">b?26<br style="box-sizing: content-box;">3、YottaChain采用的加密去重说法不正确的是<br style="box-sizing: content-box;">d、加密后数据是密文再去重是不U学的,不符合常?br style="box-sizing: content-box;">4、YottaChain采用的去中心化存储系l是<br style="box-sizing: content-box;">b、YTFS<br style="box-sizing: content-box;">5、YottaChain支持的对象存储接口规范是<br style="box-sizing: content-box;">a、亚马逊S3<br style="box-sizing: content-box;">6、YottaChain采用的共识机制是<br style="box-sizing: content-box;">c、DPOSW二轮YTAI投</p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"><img src="http://www.ggsgg.com/upImg/2019-06-24-093125817.jpg" data-bd-imgshare-binded="1"></p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">YTA(YTL)免费注册Q?/p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">https://reg.ytl.yottachain.io/ytlapp/index.html#/register/50601766</p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"><br></p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">YTA(YTL)交易所 注册Q?/p><p style="margin: 5px 0px; padding: 0px; text-indent: 26px; font-size: 14px; background-color: rgb(247, 247, 247); box-sizing: content-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; color: rgb(49, 54, 62); font-weight: bold; background-color: rgb(248, 251, 255); font-family: "Open Sans", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Heiti SC", "Microsoft YaHei", "WenQuanYi Micro Hei", monospace, serif;">https://www.biki.com/register?inviteCode=EZTLVG</span></p></div></div> </div> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 更多相关信息Q?/div> <table width="98%"> <tr> <td align="left"> <img src="/images/b.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.baidu.com/baidu?r1=0&word=YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)&tn=bds&cl=3&ct=2097152&si=&s=on&go=%B0%D9%B6%C8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在百度中搜烦YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)</a>    <img src="/images/2.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.google.com.hk/search?r1=1&q=YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)&ie=GB2312&oe=GB2312&hl=zh-CN&domains=www.mlm114.com&sitesearch=&go=%B9%C8%B8%E8%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在谷歌搜索YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)</a><br> <img src="/images/31.gif" width="60" height="20"><a href="http://search.cn.yahoo.com/search?r1=2&p=YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)&ei=GBK&f=D6_5&vs=&go=%D1%C5%BB%A2%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在雅虎搜索YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)</a>    <img src="/images/41.gif" width="60" height="20"><a href="http://www.sogou.com/web?r1=3&query=YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)&t=&go=%CB%D1%B9%B7%CB%D1%CB%F7" target="_blank">在搜狗搜索YottaChain(YTA)区块铑֭储的q_型公?油塔?YTA)</a></td> </tr> </table> <div class="zx"> <div class="zx_lmt3"><span> >> </span> 关于企业公告的相兌?/div> <ul> <li><a href="/news/72599.shtml">房住不炒,币用不炒油塔?YTA)-Yotta coin币h?/a></li><li><a href="/news/72598.shtml">油塔?YTA)-Yotta coin币h格_介评?019交易q_</a></li><li><a href="/news/72597.shtml">yta是什么币?</a></li><li><a href="/news/72596.shtml">币圈的清:YottaChain是如何与实体l济l定的?</a></li><li><a href="/news/72595.shtml">yta币YTA是那个国家的货币,有什么用?</a></li><li><a href="/news/72594.shtml">yta币YTA是那个国家的货币,有什么用? YTAQYTL)Qa塔oI?/a></li><li><a href="/news/72593.shtml">yta币已开启YTA免手l费交易 YTAQYTL)Qa塔oI投zd免费</a></li><li><a href="/news/72592.shtml">YTA(YTL)免费交易BIKI官方注册Q?/a></li><li><a href="/news/72591.shtml">免费注册?000YTL(YTA)Q?019qa塔币QYTAQ发行总量</a></li><li><a href="/news/72590.shtml">免费注册?000YTLQa塔币QYTAQ发行总量Q5Q亿?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <!--left end--> <!--right begin--> <div class="right"> <div class="rzx_part2"> <div class="lmt_rzxpart1">热点聚焦</div> <ul> <li><a href="/product/1397/7120.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190630110825.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7120.shtml">清水房毛坯墙抹灰砂浆不合D砂修复方?L灵墙面脱沙修复液</a></p></li><li><a href="/product/1397/7119.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190630110753.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7119.shtml">水惔抹灰砂浆墙面不合格掉沙脱渣怎么处理Q治沙灵墙面ȝ?/a></p></li><li><a href="/product/1397/7118.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190630110558.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7118.shtml">墙面h巧用L灵墙面砂修复液h、用量和成本如何计算Q?/a></p></li><li><a href="/product/1397/7117.shtml"><img src="http://img.xinjuren.com/product/1397/20190630110532.jpg" height="70" width="112" border="0" /></a><p><a href="/product/1397/7117.shtml">墙面q巧用L灉|灰砂修复液能渗透多深?使用技?/a></p></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">热点企业</div> <ul> <li><a href="/comnews/698/17101.shtml">沛_大刀拨面培训学校开店火?/a></li><li><a href="/comnews/699/17100.shtml">鸡蛋汉堡培训专业学校 肉蛋堡哪里培训专?/a></li><li><a href="/comnews/698/17099.shtml">武汉正宗酱香鸭技术培训学?/a></li><li><a href="/comnews/597/17098.shtml">C车库地板怎么施工/多少钱可以施?止滑坡道施工h</a></li><li><a href="/comnews/1405/17097.shtml">WES</a></li><li><a href="/comnews/1405/17096.shtml">WES世电通证</a></li><li><a href="/comnews/1405/17095.shtml">WES</a></li><li><a href="/comnews/1403/17094.shtml">【芜湖华信】硒Q让你拥有光z健L肌肤【华信直销?/a></li><li><a href="/comnews/1403/17093.shtml">【芜湖华信】除了常量元素钙Q微量元素硒与骨骼健康也密切相关?/a></li><li><a href="/comnews/1403/17092.shtml">【芜湖华信】微量元素硒对血栓的作用你知道多?【华信直销?/a></li> </ul> </div> <div style="clear:both"></div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">阅读排行?/div> <ul class="sort"> <li><a href="/supply/1402/25182.shtml">新款牵引?电启动牵引机 늼牵引机报?/a></li><li><a href="/supply/1402/25181.shtml">光缆自动牵引?光缆牵引?架空全自动拉~机</a></li><li><a href="/supply/1402/25180.shtml">늼输送机厂家 光缆输送机 늼牵引?/a></li><li><a href="/supply/1402/25179.shtml">机动l磨?型l磨?늼牵引机厂?/a></li><li><a href="/supply/1402/25178.shtml">늼输送机 履带式电~牵引机 늼输送机厂家</a></li><li><a href="/supply/1402/25177.shtml">电动l磨机厂?电动l磨Zh?轴{动绞机</a></li><li><a href="/supply/1402/25176.shtml">光缆牵引Zh?光缆牵引机图?光缆牵引机厂?/a></li><li><a href="/supply/1402/25175.shtml">늼输送机 推送机 推缆?늼敯?/a></li><li><a href="/supply/1402/25174.shtml">型管?水钻管?横向q\打眼?/a></li><li><a href="/supply/1402/25173.shtml">늼拖R 5T机械늼攄拖R 늼攄炮R</a></li><li><a href="/supply/1402/25172.shtml">光缆牵引?光缆布线?新型电力牵引?/a></li><li><a href="/supply/597/25171.shtml">渗透固化剂地坪怎么施工、渗透固化剂地板施工h怎么?/a></li> </ul> </div> <div class="rzx_part1"> <div class="lmt_rzxpart1">推荐~辑</div> <ul> </ul> </div> </div> <!--right end--> ?div class="banquan"> <div class="zuidi"> <ul> <li><a href="http://www.iivosd.live/about/1.shtml">关于我们</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/2.shtml">公司历程</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/3.shtml">人才加盟</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/4.shtml">联系我们</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/5.shtml">汇款方式</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/6.shtml">营业执照</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/7.shtml">|站地图</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/8.shtml">会员服务</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/9.shtml">pȝ工具?/a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/10.shtml">品牌展播</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/11.shtml">视频分n</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/12.shtml">智慧营销</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/13.shtml">宣传合作</a> </li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/14.shtml">q告联盟</a></li> | <li><a href="http://www.iivosd.live/about/15.shtml">|站留言</a> </li> </ul> </div> <div class="pic"> <img src="/images/wangjing.gif" /><img src="/images/ISO.jpg" / style="margin-left:10px"><img src="/images/Beian.jpg" style="margin:0px 10px"><img src="/images/Lanbiao.jpg"> </div> <p class="p_3">版权所?009-2011 <a href="http://www.iivosd.live" target="_blank">新巨?/a> 保留所有权?/p> <p class="p_3">陕ICP?1007420? <script language="javascript" src="http://count34.#/click.aspx?id=344365997&logo=6" charset="gb2312"></script> </p> </div> </div> </div> </div> <a href="http://www.iivosd.live/"><span class="STYLE1">˿50ֹ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>